Historia KF / IF / KFT

Historia

Fizyka jest dziedziną nauki związana od zawsze w kierunkami inżynieryjnymi. Dlatego też historia Katedry Fizyki / Instytutu Fizyki / Katedry Fizyki Technicznej związana jest z powstaniem Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Osiem lat po powstaniu Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie powstała Katedra Fizyki na Wydziale Mechanicznym. Kierownikiem Katedry Fizyki został wówczas mgr Wiktor Nowak. Od tego momentu działalność dydaktyczna i naukowa rosła.
 

Rys.1. Pracownicy Katedry Fizyki w momencie powołania Instytutu Fizyki, rok 1970.

 

Katedra Fizyki przekształcona została w międzywydziałowy Instytut Fizyki. Odchodząc z Wydziału Budowy Maszyn, Katedra Fizyki stanowiła już zespół mocny (jak na te czasy i warunki), składający się z 22 osób z trzema docentami (Wiktor Nowak, Tadeusz Rewaj, Danuta Sławińska). Zespół ten rozwinął prace naukowe z dziedziny fizyki ciała stałego, w tym badania materiałów ferroelektrycznych, badania rezonansu paramagnetycznego (T. Rewaj), zastosowania chemi-, elektro- i termoluminescencji (D. Sławińska). Zorganizowano Laboratorium Izotopowe służące celom badawczym i praktycznym, wykonano wiele aparatów pomiarowych dla przemysłu i instytucji naukowych. Zasługą doc. Wiktora Nowaka było też to, że w 1965 roku zorganizował w Katedrze Fizyki pierwszą w Szczecinie pracownię maszyn cyfrowych. Z Katedry Fizyki wywodzili się też niektórzy późniejsi samodzielni pracownicy nauki naszego Wydziału (R. Sobański, T. Kukuła, A. Tarnowska-Tierling) i Wydziału Elektrycznego (Z. Rojek, W. Zając, J. Krygier). Doc. Wiktor Nowak był dziekanem Wydziału w trudnych latach 1953–55[1].

Rys. 2. Skład osobowy Instytutu Fizyki w połowie lat 80.

 

Dyrektorami Międzywydziałowego Instytutu Fizyki byli Prof. T. Rewaj, Prof. M. Wabia oraz Prof. I. Kruk. W ostatnich latach Międzywydziałowego Instytutu Fizyki Politechniki Szczecińskiej posiadał cztery zakłady, zatrudniał 40 pracowników, a wśród nich pięciu doktorów habilitowanych (w tym czterech profesorów nadzwyczajnych Politechniki Szczecińskiej) i 13 doktorów.

Po połączeniu się dwóch wielkich uczelni na Pomorzu Zachodnim: Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wraz z powstaniem ZUT Instytut Fizyki dołączył do Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Prezentacja Instytutu z 2014 roku: Prezentacja IF ZUT (2014) (format:  pptx, rozmiar:  4,30 MB)

Rys. 3. Skład osobowy Instytutu Fizyki WIMiM w 2017

 

Dyrektorami Instytutu Fizyki byli: Prof. Irena Kruk i dr hab. inż. Paweł Berczyński. 11 lat później, w roku 2019, w wyniku zmiany Ustawy o Szkolnictwie Wyższym instytut Fizyki został Katedrą Fizyki Technicznej, której kierownikiem jest dr hab. inż. P. Berczyński, Prof. ZUT. Obecnie (2021r.) katedra liczy 6 pracowników naukowo-dydaktycznych i jeden pracownik techniczny.

 Rys. 4. Skład osobowy Katedry Fizyki Technicznej WIMiM w 2021 roku.


 [1] Tekst z materiałów „70 lat tradycji akademickich Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki”

 

 

Prezentacje

Prezentacja IF ZUT (2014) (format:  pptx, rozmiar:  4,30 MB)